لطفاً شهر و استان را انتخاب کنید

مشخصات ورود به قسمت اعضا :
مشخصات واحد صنفی
لطفاً آیدی فروشگاه تان را وارد نمایید
هزینه عضویت را به کارت شماره 6104337922634959 بنام خانم مهندس عیدی مدیریت حسابداری 118 اصناف واریز نمایید
درباره 118 اصناف ، مجوزها و سابقه فعالیت
عضویت درجه 3

عضویت یکساله 49 هزار تومان

عضویت درجه 2

عضویت یکساله 149 هزار تومان

عضویت درجه 1

عضویت یکساله 249 هزار تومان