صنعت چوب احمدی


دسته بندی شغلی :

چوب بران وچوب فروشان

اطلاعات تماس

روی شماره مورد نظر جهت شماره گیری کلیک کنید

شماره موبایل :

شماره تلفن :


تلفن :

0115232238014


موبایل :

09391780550


وبسایت :


آدرس :

مازندران - نوشهر - نوشهر نیرنگ


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :    


مدیریت :

یداله احمدی