شماره حساب کانون آگهی و تبلیغات 4رنگ


بانک ملت :

5214053653 بنام مهندس عیدی مدیریت حسابداری کانون 4رنگ ( 118 اصناف )

 شماره کارت :

6104337922634959 بنام خانم مهندس عیدی

شماره شبا :

IR230120020000005214053653 بنام خانم مهندی عیدی